Udruženje ima sljedeće djelatnosti i programske ciljeve:

 • pružanje svestrane pomoći ljudima, osobito ženama, sa ciljem postizanja njihove materijalne nezavisnosti putem edukacije, psihosocijalnih tretmana, brige o zdravlju žene, pružanjem pravne i drugih vrsta pomoći koje potiču njenu potpunu nezavisnost;
 • pomoć pri reintegraciji, osposobljavanju i osamostaljivanju žena žrtava ratne i postratne traume bez obzira na njihovu etničku pripadnost;
 • unapređenje opšteg psihosocijalnog, zdravstvenog i ekonomskog statusa visoko traumatiziranih kategorija populacije;
 • uticaj na lični razvoj i poboljšanje socio-ekonomske situacije raseljenih i povratnika kroz omogućavanje jednake prilike za obrazovanje, započinjanje vlastitog biznisa i njihove materijalne neovisnosti;
 • zbrinjavanje privremenih članova Udruženja, žrtava rata, žrtava domicilnog nasilja kroz pružanje odgovarajuće pravne pomoći i medicinskog tretmana;
 • savjetovalište za brak, porodicu i djecu kao novi oblik socijalne zaštite i poseban vid savjetovališta za individualni i grupni rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom uz pružanje adekvatne psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći u saradnji sa zdravstvenim institucijama;
 • pružanje psihosocijalne podrške djeci i roditeljima, u cilju sprečavanja ili umanjenja posljedica rizičnih porodičnih i/ili vanjskih okolnosti koje utiču na kvalitet odnosa roditelj-dijete u saradnji sa centrima za socijalni rad;
 • psihološko savjetovalište za žene, djecu, adolescente i ostale članove Udruženja;
 • pomoć članovima Udruženja bračne medijacije/posredovanja od strane ovlaštenog medijatora, psihologa, socijalnog radnika, pravnika, educiranih terapeuta u domenu bračnog savjetovanja;
 • podrška i psihotretman u oblasti bračnog/partnerskog savjetovanja u prevazilaženju bračnih/partnerskih kriza i problema;
 • rad sa djecom predškolske dobi (pripreme djece za školu) sa pedagogom - psihologom i defektologom;
 • pružanje stručne pomoći logopeda u Udruženju, djeci sa poteškoćama u govoru;
 • socijalno savjetovalište i pružanje stručne pomoći iz oblasti socijalnog rada, porodične i zdravstvene zaštite, penzionog, zdravstvenog i invalidskog osiguranja;
 • pomoć i podrška malodobnoj djeci čiji roditelji prolaze kroz postupak razvoda;
 • pružanje podrške porodicama na području lokalne zajednice  u suradnji sa odgojno-obrazovnim, socijanim i zdravstvenim organizacijama i ustanovama;
 • socijalna podrška socijalno i ekonomski ugroženom prognaničkom i domicilnom stanovništvu;
 • podrška inicijativama i razvoju ekološke svijesti u društvenoj zajednici;
 • kroz ekonomsku integraciju i osnaživanje članova “malih proizvođača” , educiranje o segmentu ekološke zaštite i ispunjenja minimalnih zakonskih uvjeta pri radu i proizvodnji u segmentu zaštite životne sredine;
 • organizovanje i razvoj volonterskog rada;
 • educiranje javnosti o marginaliziranim grupama, njihovim pravima i potrebama;
 • reduciranje izolacije marginaliziranih grupa, bez obzira na spol i nacionalnost, od ostatka društva;
 • povezivanje privremenih članova iz kolektivnih centara sa ljudima iz njihove sredine i okoline;
 • individualno pravno savjetovanje i pravna pomoć iz oblasti različitih grana prava prema potrebama članova Udruženja;
 • grupno pravno savjetovanje u kući Udruženja i na terenu gdje se sprovode aktualni projekti, razrađujući teme pravne prirode po oblastima predviđenim projektom ili prema željama i potrebama članova;
 • pružanje podrške izgradnji i jačanju kapaciteta članova u svrhu njihovog boljeg funkcionisanja u zajednici, osnaživanje mehanizama za uspješnu reintegraciju i mir u regiji, smanjenje siromaštva, kao i pomoć u sprovedbi svih stubova tranzicijske pravde u BiH;
 • implementacija i rad na popularizaciji tranzicijske pravde u poslijeratnom društvu u BiH sa akcentom na sve stubove tranzicijske pravde, a posebno na rehablitaciji, reparaciji, i značaju kazivanja istine.